תקנון האתר

ברוך/ה הבא/ה לסטודיו מרום פילאטיס! 

האימון הינו אימון גוף מלא באמצעות מכשירים ייעודיים. משך כל אימון 50 דקות. חובה להתאמן עם גרביים ומגבת. המתאמן/ת אינו/ה רשאי/ת להשתמש במכשירים שבסטודיו ללא השגחת מדריך.

במנוי מספר אימונים קבוע. על המתאמן/ת לנצל את מכסת האימונים בכל שבוע. באחריות המתאמן/ת להשלים אימונים שבוטלו במהלך אותו שבוע. לא ניתן להעביר/לצבור אימונים שלא נוצלו בשבוע שחלף.

תיאום אימון/ים ו/או ביטולו/ם ו/או החלפתו/ם הינו באחריותו/ה של המתאמן/ת בלבד וייעשה על ידו/ה באמצעות האפליקציה שלנו בלבד. מחובתו/ה של המתאמן/ת להוריד את האפליקציה ולהשתמש בה. בחגי ישראל הסטודיו עובד במהלך ערב החג, בשעות הבוקר בלבד. מחובתו/ה של מתאמן/ת להירשם מבעוד מועד לאימונים חלופיים במועדים ובשעות שבהם הסטודיו פועל.

לוח שעות האימונים של הסטודיו עשוי להשתנות והוא כפוף לשינוי או לביטול ללא הודעה מוקדמת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את שעות פתיחת הסטודיו ו/או את זהות המדריך/ה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

למען הסר ספק, לא יינתן זיכוי או פיצוי מכל סיבה שהיא בעבור אי-ניצול של אימונים שנרכשו במנוי.

לכל כרטיסייה תאריך תפוגה. כרטיסייה תהיה בטלה לאחר תאריך התפוגה הנקוב בה, גם אם נותרו אימונים שלא נוצלו. לא יוחזר למתאמן/ת תשלום ו/או פיצוי כלשהו עבור אימונים שלא נוצלו.

יש לשלם עבור כל האימונים מראש, באמצעות הוראת קבע, שתיגבה ביום ה-25 לכל חודש, עבור החודש הבא. תמורת כרטיסייה תשולם מראש. דמי ביטוח ודמי הרשמה ייגבו מכל מתאמן/ת בעת ההרשמה.  

מנויים, שוברים וכרטיסיות אינם ניתנים להעברה לגורם כלשהו בתמורה ו/או שלא בתמורה.

ביטול ללא חיוב של אימון במנוי ייעשה לפחות 12 שעות לפני תחילת האימון. ביטול ללא חיוב של אימון בכרטיסייה ייעשה לפחות 24 שעות לפני תחילת האימון. ביטול אימון (מכל סיבה שהיא) לאחר שעת הביטול יהיה בחיוב מלא. תו ירוק שאינו בתוקף ו/או הוראת בידוד ו/או מחלה אינם מהווים עילה לביטול אימון (ללא עלות).

ניתן להקפיא את המנוי למשך שבוע/ות רצוף/ים בלבד (מיום א עד יום ו), בתנאים ובמחירים הנהוגים בסטודיו. הקפאת המנוי על ידי הודעה בכתב בלבד שתכלול את תקופת ההקפאה (עם ציון תאריך תחילת הקפאה ותאריך סיומה), ואשר תשלח לסטודיו לפחות יום עסקים אחד מראש. יובהר, כי לא ניתן להקפיא מנוי רטרואקטיבית.

ביטול מנוי יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לאחר חתימה על טופס ביטול המנוי בסטודיו בלבד, ויכנס בתום חודש ממועד החתימה על טופס ביטול המנוי כאמור. כרטיסיה – לא יינתן החזר כספי לאחר מימוש האימון הראשון בכרטיסיה. 

מובא לידיעת המתאמן/ת כי השתתפותו/ה באימונים בסטודיו עלולה להיות כרוכה בסיכונים, לרבות סיכון לפציעה אישית. על כן, ההשתתפות באימונים נעשית על אחריות המתאמן/ת. לפני רכישת מנוי ולכל המאוחר לפני תחילת האימון הראשון, על המתאמן/ת לחתום על הצהרת בריאות בנוסח המקובל בסטודיו. הסטודיו רשאי לדרוש מהמתאמן/ת לחתום על הצהרת בריאות נוספת מפעם לפעם. הנהלת הסטודיו אינה אחראית לנזק שיגרם למתאמן/ת שהגיע/ה לאימון/ים ולא חתם/ה על טופס הצהרת הבריאות. על המתאמן/ת לעדכן מראש ובכתב את הנהלת הסטודיו על כל שינוי שיחול במצבו/ה הבריאותי, ולהמציא לסטודיו אישור רפואי בדבר השינוי שחל. אין להגיע לאימון במצב בריאותי שאינו תקין. האימון בסטודיו מותאם לנשים בהריון (שאינו בסיכון), בתנאי שניתן לכך אישור בכתב מהרופא המטפל. באחריות המתאמן/ת לדאוג לתו ירוק בתוקף, ככל שהדבר יידרש על ידי הרשויות המוסמכות. למען הסר ספק, מתאמן/ת מחויב/ת בבידוד על פי נהלי משרד הבריאות, אינו/ה רשאי/ת להיכנס לסטודיו.

למעט חדרי הלבשה ושירותים, הסטודיו מצולם בחלק מהזמן, לפי שיקול דעת הנהלת הסטודיו. בעצם ההרשמה לאימונים בסטודיו המתאמן/ת נותן/ת את הסכמו/ה לכך שתמונותיו/ה יפורסמו על ידי הסטודיו. כמו כן, בעצם ההרשמה לאימונים בסטודיו המתאמן/ת נותן/ת את הסכמתו/ה לכך שהסטודיו ישלח אליו/ה הודעות sms ומסרים אלקטרוניים בנושאים שיווקיים וכן ייזום שיחות טלפון עימו/ה לרבות בהקשר זה.

הנהלת הסטודיו אינה אחראית לכל נזק, אובדן, או גניבה של כל חפץ. 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן או לשלוח מחדש בכל עת את התנאים והגבלות שבתקנון. כל שינוי יפורסם באפליקציה שלנו ומוסכם כי יראו את המתאמן/ת כמסכימ/ה מראש להיות מחויב/ת לשינויים אלה. 

שמחים שבחרת להתאמן אצלנו!

מעוניינים באימון הכרות פילאטיס מכשירים מוזל
השאירו פרטים ונחזור אליכם!

לפני שאתם יוצאים!
מעוניינים באימון הכרות פילאטיס מכשירים מוזל
השאירו פרטים ונחזור אליכם!